Att anpassa sig till de globala kraven på serialisering är en utmaning som alla tillverkande företag står inför idag. Kravet på serialisering har blivit en kritisk punkt, särskilt inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, där spårbarhet inte bara är en fråga om effektivitet utan också om patientsäkerhet och konsumenternas välbefinnande. Denna utmaning blir allt mer komplex när man tänker på de skilda lagstiftningar som finns i olika länder och regioner.

En ledande aktör inom utvecklingen

Domino Printing är en ledande aktör inom utvecklingen av serialiseringsteknik, som erbjuder innovativa lösningar för att möta de allt strängare globala kraven på spårbarhet. Deras teknik fokuserar på att tillhandahålla pålitliga och effektiva sätt att märka produkter med unika serienummer, vilket säkerställer full spårbarhet genom hela leveranskedjan. Denna framkantsteknik är avgörande för industrisektorer som läkemedel och livsmedel, där noggrannhet och efterlevnad är av största vikt.

Internationell lagstiftning kring serialisering

Varje land har sina egna regler och föreskrifter kring serialisering. Till exempel, i EU styrs serialisering av läkemedel av EU Falsified Medicines Directive (FMD), medan USA har Drug Supply Chain Security Act (DSCSA). Dessa lagar kräver att alla läkemedel ska kunna spåras genom hela distributionskedjan, från tillverkning till slutkonsument. Även inom livsmedelsindustrin finns liknande krav, exempelvis genom EU:s General Food Law Regulation.

Anpassning till olika marknader

För företag som opererar internationellt innebär detta en stor utmaning. Inte bara måste de uppfylla kraven i sitt hemland, men de måste också anpassa sina processer och system för att uppfylla de olika kraven i de länder de exporterar till. Detta kräver en flexibel och skalbar lösning för serialisering som kan hantera olika standarder och dataformat.

Teknologiska lösningar och partnerskap

För att möta dessa utmaningar vänder sig många företag till avancerade teknologiska lösningar. Moderna serialiseringssystem erbjuder inte bara möjligheten att märka produkter med unika serienummer, utan de integrerar också dessa data med företagets interna system och externa databaser. Detta säkerställer inte bara spårbarhet genom hela leveranskedjan, men ger också företagen möjlighet att snabbt reagera på förändringar i lagstiftning.

Framtiden för serialisering och efterlevnad

Framtiden för serialisering och efterlevnad ser ljus ut. Med fortsatt teknisk utveckling och ökad internationell samordning kan vi förvänta oss mer enhetliga och effektiva system för spårbarhet. För företag innebär detta en möjlighet att inte bara uppfylla lagkrav, utan också att öka sin egen effektivitet och tillit hos konsumenter. Samtidigt kommer det att krävas en fortsatt anpassning och flexibilitet för att hålla jämna steg med de förändrade globala kraven.

Serialisering är mer än bara en teknisk process; det är en grundläggande del i den moderna leveranskedjan som bidrar till en säkrare och mer transparent värld. Genom att kontinuerligt utveckla och förbättra sina serialiseringssystem, kan företag inte bara uppfylla de nuvarande kraven, utan även vara väl förberedda för framtida förändringar.